TO NIE RUSCY AGENCI A NEOBANDEROWCY NISZCZĄ POLSKIE POMNIKI I KRZYŻE POMORDOWANYCH POLAKÓW

Reklama

czw., 11/08/2018 - 21:53 -- zzz

 

Wbrew propagandzie mającej przenieść odpowiedzialność za zniszczenia z Ukraińców na Rosjan, aktów wandalizmu w Bykowni, Hucie Pieniackiej i w Kijowie nie dokonali "ruscy agenci" tylko "ukraińscy nacjonaliści" czyli neobanderowcy. informację taką podało polskie MSZ na wniosek Roberta Winnickiego.

 

Odpowiedź na interpelację nr 21850

w sprawie nagród dla ambasadorów RP, w tym na Ukrainie

Odpowiadający: podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Piotr Wawrzyk

Warszawa, 23-05-2018

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację nr 21850 Pana Posła R. Winnickiego w sprawie nagród dla ambasadorów RP, w tym na Ukrainie przedstawiam odpowiedzi na zadane pytania.

1. Jakimi konkretnie działaniami wyróżnił się pan Ambasador Jan Piekło w 2017 r.?

W ciągu 2017 r. Ambasador Jan Piekło aktywnie działał na rzecz wzmacniania dobrego wizerunku Polski na Ukrainie, m.in. utrzymując i poszerzając kontakty z ośrodkami opiniotwórczymi, występując w środkach masowego przekazu, odbywając szereg podróży służbowych do różnych regionów kraju urzędowania. Jako szef placówki uczestniczył w przygotowaniu i organizacji wizyt przedstawicieli najwyższych władz RP: Prezydenta A. Dudy (Charków, grudzień), Marszałka Sejmu M. Kuchcińskiego (Truskawiec, czerwiec), Marszałka Senatu S. Karczewskiego (Charków, październik), Wiceprezesa RM P. Glińskiego (Kijów, październik) oraz szeregu spotkań na szczeblu ministrów. Na odnotowanie zasługuje promowanie przez Ambasadora polskiej pomocy rozwojowej na Ukrainie poprzez wspólne, z właściwymi podsekretarzami stanu w MSZ, wizytacje realizowanych projektów oraz nagłaśnianie tej tematyki w mediach ogólnokrajowych i regionalnych.

2. Jakie pan Ambasador poczynił starania w respektowaniu praw mniejszości polskiej zamieszkującej teren obecnego państwa ukraińskiego? Jakimi skutkami i sukcesami na rzecz realizacji polskich interesów narodowych się one zakończyły?

W 2017 r. prawa mniejszości polskiej na Ukrainie były szczególnie narażone na negatywne działania władz Ukrainy w sferze edukacji, o czym informacja szczegółowa znajduje się w odpowiedzi na pytanie nr 3.

Troska o ochronę praw polskiej mniejszości narodowej jest jednym z priorytetowych zadań ambasadora i całej kierowanej przez niego placówki. Działalność ta polega głównie na monitorowaniu prawodawstwa, nieustannym kontakcie z władzami i z najbardziej zainteresowanymi – organizacjami i przedstawicielami społeczności polskich. Liczy się konsekwentne kształtowanie dobrych relacji polsko-ukraińskich i właściwego stosunku władz Ukrainy do mniejszości polskiej.

Tak było i w 2017 r., gdy kierowana przez amb. J. Piekło placówka na wiele sposobów, także finansowo, wspierała Polaków na Ukrainie, pomagając w działalności 45 polskich organizacji w samym tylko okręgu kijowskim, promując w nich i za ich pośrednictwem polską kulturę, prowadząc działania na rzecz polskiej młodzieży, w tym zwłaszcza o charakterze oświatowym, intensywnie współpracując z polskim duchowieństwem, podejmując własne działania i mobilizując miejscowych Polaków do opieki nad polskimi miejscami pamięci narodowej.

Trudnym wyzwaniem dla placówki było zdecydowane reagowanie na antypolskie akty wandalizmu ze strony ukraińskich nacjonalistów, m.in. w Hucie Pieniackiej, na Polskim Cmentarzu Wojennym w Kijowie - Bykowni, wobec muralu poświęconego św. Janowi Pawłowi II w Kijowie oraz na zbrodnicze działania wymierzone w polskie placówki konsularne we Lwowie i Łucku.

Działalność ambasady RP w Kijowie kierowanej przez amb. J. Piekło była w tym zakresie efektywna i prowadzona właściwie zapewniając należytą ochronę interesów mniejszości polskiej na Ukrainie.

 

 

 

3. W szczególności jakie działania podjął pan ambasador Piekło w sprawie ograniczenia praw mniejszości polskiej na Ukrainie do nauczania w języku ojczystym? Jakimi skutkami i sukcesami na rzecz realizacji polskich interesów narodowych się one zakończyły?

Największym w 2017 r. zagrożeniem dla praw i interesów polskiej mniejszości narodowej na Ukrainie była nowelizacja ustawy oświatowej. Intencją ustawodawcy było wzmocnienie pozycji języka ukraińskiego i ograniczenie dotychczasowej dominacji języka rosyjskiego w ukraińskim szkolnictwie, ale postanowienia ustawy zagroziły także szkołom innych mniejszości, w tym 5 szkołom z polskim językiem nauczania.

Ambasada RP w Kijowie podejmowała wiele działań jeszcze w trakcie dyskusji o kształcie ustawy, a następnie w fazie jej stanowienia. Równocześnie wiedza o tych zagrożeniach przekazywana była do kraju, przede wszystkim do MSZ i do resortu wyspecjalizowanego w kwestiach oświaty, tj. MEN. Do ważniejszych działań podjętych przez ambasadora J. Piekło należało m.in. jego spotkanie (10.10.2017) z minister Oświaty i Nauki Ukrainy L. Hrynewycz. Niepokojące sygnały z placówki wywołały liczne działania i spotkania z ukraińskimi odpowiednikami wiceministrów SZ i MEN, by w końcu doprowadzić do wizyty minister A. Zalewskiej w Kijowie i podpisania z min. L. Hrynewycz wspólnej deklaracji, gwarantującej Polakom na Ukrainie prawo do nauki w języku ojczystym, zgodnie z obowiązującymi umowami dwustronnymi.

4. Czy relacje pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Ukrainą poprawiły się w 2017 r.?

W większości obszarów relacje dwustronne między Polską a Ukrainą rozwijają się pozytywnie. Rosną obroty handlowe, które w 2017 r. osiągnęły wartość 7,2 mld USD (wzrost o 23% w porównaniu do 2016 r.) i wykazują znaczące dodatnie saldo dla Polski (2,4 mld USD). Między poszczególnymi ministerstwami kontynuowana jest współpraca sektorowa. Szczególnie ważne dla bezpieczeństwa obu państw są kontakty ministerstw obrony i sił zbrojnych, w tym szkolenia żołnierzy prowadzone w ramach współpracy dwustronnej i wraz z partnerami z państw NATO. Pogłębiana jest współpraca między jednostkami samorządu terytorialnego z Polski i władzami lokalnymi i regionalnymi na Ukrainie. Należy odnotować, że w badaniach socjologicznych prowadzonych na Ukrainie w ostatnich latach Polska i Polacy są postrzegani z dużą sympatią. Ambasada i konsulaty generalne aktywnie promują naukę języka polskiego, co spotyka się z coraz większym zainteresowaniem Ukraińców. Efektem dobrej sytuacji ekonomicznej RP i potrzeb rynku jest wzrost liczby obywateli Ukrainy podejmujących pracę, studia, zakładających przedsiębiorstwa i lokujących inwestycje w Polsce.

Jednocześnie trzeba przyznać, że w 2017 r. miało miejsce zahamowanie dialogu historycznego, negatywnie rzutujące na całokształt stosunków dwustronnych. Było ono spowodowane aktami wandalizmu wobec upamiętnień w obu państwach oraz wprowadzeniem przez stronę ukraińską wiosną 2017 r. moratorium na prowadzenie poszukiwań i ekshumacji szczątków Polaków – ofiar wojen i represji politycznych na Ukrainie. Podczas wszystkich spotkań dwustronnych domagamy się od władz ukraińskich zniesienia tej decyzji. W sporze o ocenę tragicznych kart wspólnej historii strona polska niezmiennie podkreśla konieczność dążenia do ustalenia i ukazania prawdy historycznej, na fundamencie której powinno być budowane prawdziwe partnerstwo.

5. Jakie działania podjął Pan Ambasador w sprawie restytucji polskiego mienia na Ukrainie? Jakimi skutkami i sukcesami na rzecz realizacji polskich interesów narodowych się one zakończyły?

Ambasada RP oraz Konsulat Generalny we Lwowie prowadzą działania na rzecz odzyskania przez miejscową wspólnotę Kościoła Katolickiego obiektów sakralnych w tym mieście. Sprawa ta była podnoszona także przez Prezydenta A. Dudę i Ministra W. Waszczykowskiego podczas ich wizyt na Ukrainie. Ambasador J. Piekło nawiązał dobre kontakty z dyrekcją Lwowskiej Galerii Sztuki, która ma pod swoją kuratelą bezcenne zabytki polskiej kultury, zorganizował wizytę Sekretarza Stanu w MKiDN J. Sellina w magazynie klasztoru kapucynów koło zamku w Olesku. Placówki dyplomatyczno-konsularne RP na Ukrainie nagłaśniają zaangażowanie polskich ekspertów i funduszy w ratowanie oraz restaurację obiektów zabytkowych na terytorium Ukrainy, związanych z dziedzictwem kulturowym Rzeczypospolitej.

6. Jakie działania podjął Pan Ambasador przeciwko gloryfikacji przez ukraińskie władze zbrodniarzy z OUN-UPA oraz innych formacji odpowiedzialnych za ludobójstwo i eksterminację ludności polskiej? Jakimi skutkami i sukcesami na rzecz realizacji polskich interesów narodowych się one zakończyły?

W 2017 r. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej wystosowała do MSZ Ukrainy 21 not, w których wyrażono protest przeciwko podejmowaniu działań godzących w pamięć Polaków – ofiar konfliktów, jakie miały miejsce w przeszłości na terytorium dzisiejszej Ukrainy. W przypadku aktów wandalizmu wobec miejsc pamięci, skutkiem powyższych interwencji było podejmowanie działań przez ukraińskie władze, zmierzających do usunięcia szkód i przywrócenia poprzedniego stanu upamiętnień. Ambasada prowadzi działania dyplomatyczne w celu uświadomienia przedstawicielom władz i środowisk opiniotwórczych szkodliwości opierania tożsamości narodowej na kulcie organizacji i osób odpowiedzialnych za masowe mordy na ludności cywilnej i kolaborujących z nazistowskimi Niemcami. Przekonujemy, że gloryfikacja OUN-UPA jest nie do przyjęcia nie tylko w Polsce, ale też niezgodna z wartościami świata zachodniego. Przy jednoczesnej krytyce postaw nacjonalistycznych odwołujących się do ideologii tych organizacji, Ambasada podejmuje także działania na rzecz budowania pozytywnej narracji historycznej dotyczącej wspólnych działań Polaków i Ukraińców w walce o niepodległość (rok 1920, pakt J. Piłsudski – S. Petlura).

 

 

7. Jakie działania podjął Pan Ambasador w sprawie embarga nałożonego przez Ukrainę m.in. na mięso importowane z Polski? Jakimi skutkami i sukcesami na rzecz realizacji polskich interesów narodowych się one zakończyły?

Ukraińskie embargo na import polskiej wieprzowiny nie jest nowym problemem. Ukraina wprowadziła je w lutym 2014 r., w odpowiedzi na pojawienie się w Polsce wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF). Początkowo ukraińskie ograniczenia objęły całą Polskę, co stanowiło duży problem dla polskich eksporterów. Jednak dzięki wysiłkom strony polskiej, w tym działaniom dyplomatycznym, doprowadzono do regionalizacji ukraińskich sankcji (obecnie dotyczą czterech województw: podlaskiego, lubelskiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego), a także do zniesienia przez Ukrainę konieczności przedstawiania certyfikatu potwierdzającego, że żywiec i mięso wieprzowe są wolne od wirusa ASF. Ambasada RP w Kijowie stale monitoruje problem ukraińskich sankcji oraz epidemii ASF, jest również uczestnikiem dialogu w tych kwestiach między polskimi i ukraińskimi organami (resorty rolnictwa, służby weterynaryjne).

Z poważaniem,

Z upoważnienia Ministra Spraw Zagranicznych

Piotr Wawrzyk

Podsekretarz Stanu

Autor: 
zzz
Źródło: 

plportal.pl

Polub Plportal.pl:

Reklama