Bolszewicki terroryzm. Ziobro chce 8 lat za złamanie bezprawnych obostrzeń

Reklama

wt., 02/09/2021 - 19:09 -- zzz

W poniedziałek Onet ujawnił, że zastępca prokuratora generalnego Krzysztof Sierak zalecił jak najszybciej wdrażać postępowania karne wobec wznawiających działalność przedsiębiorców. - Mam tu inny punkt widzenia. Jako prokurator generalny mam prawo ingerować w treść zaleceń przesyłanych podległym prokuratorom - przekazał na konferencji Zbigniew Ziobro.

Przypomnijmy: Obostrzenia wprowadzane niezgodnie z konstytucją

Obostrzenia powinny być wprowadzane zgodnie z prawem i jest do tego tryb w konstytucji. To, z jakich powodów to następuje, reguluje konstytucja. Możemy mieć stan wojenny albo stan klęski żywiołowej i wtedy wprowadzone obostrzenia są zgodne z konstytucją. Wszelkie rozporządzenia, to jedynie wytyczne i nie stanowią źródła prawa, co potwierdziły sądy orzekając o bezzasadności manatów i grzywien.

Naruszenie konstytucji

Zgodnie z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP rozporządzenia są wydawane przez organy wskazane w Konstytucji, na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Upoważnienie powinno określać organ właściwy do wydania rozporządzenia i zakres spraw przekazanych do uregulowania oraz wytyczne dotyczące treści aktu.

Każde rozporządzenie jest więc aktem prawnym wydawanym w celu wykonywania ustawy oraz na podstawie udzielonych w niej upoważnień, co oznacza, że powinno być wydane na podstawie wyraźnego i szczegółowego upoważnienia ustawy.

Natomiast ograniczenia, nakazy i zakazy zostały bowiem nałożone na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-12 ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, przy czym zgodnie z tymi przepisami, obowiązek poddania się badaniom lekarskim oraz stosowaniu innych środków profilaktycznych i zabiegów można nałożyć jedynie na osoby chore i podejrzane o zachorowanie. Tymczasem w obowiązującym stanie prawnym uregulowanym rozporządzeniem RM taka sytuacja nie zachodziła .

Ziobro chce 8 lat za naruszenie bezprawnych rozporządzeń, które stricte mogą być jedynie wytycznymi

Ziobro wyjaśnił, że treść ujawnionego przez Onet pisma jest wynikiem narady z ministrem spraw wewnętrznych i administracji. - Jest dowodem, że moi zastępcy mają pełną autonomię i wolność w podejmowaniu decyzji - zaznaczył Zbigniew Ziobro. Jednocześnie podkreślił, że jako prokurator generalny ma możliwość ingerowania w treść ich zaleceń.

- W tej sprawie mam nieco inny punkt widzenia niż ten, który został wyrażony przez mojego zastępcę w piśmie instrukcyjnym i skorzystam ze swoich uprawnień do rozmowy - skomentował Ziobro. - Państwo zapewne zostaniecie o tym poinformowani - dodał.

Przypomnijmy, jak wynika z pisma, do którego dotarł Onet, zaleca się śledczym, by wobec przedsiębiorców stosowali przepisy, których złamanie grozi karą do ośmiu lat więzienia.

Prokurator Sierak wskazuje swoim podwładnym, że przedsiębiorcy, którzy łamią rządowe zakazy i otwierają swoje biznesy, mogą przyczynić się do "zniweczenia wysiłków Państwa w walce z pandemią". To zaś doprowadzić może do tego, że koronawirus będzie szerzył się "w sposób żywiołowy i niekontrolowany".

Pismo zastępcy prokuratora generalnego Krzysztofa Sieraka, prokuratora Prokuratury Krajowej z 4 lutego 2021 r. adresowane jest do wszystkich prokuratorów regionalnych w Polsce. Nadzorują oni działania prokuratur w województwach, podlegają im zarówno prokuratury okręgowe, jak też rejonowe.

Prokuratorzy uderzą w przedsiębiorców. Znamy treść pisma

Zastępca Ziobry wydał następujące zalecenia:

1. Ograniczyć prowadzenie czynności sprawdzających do niezbędnego minimum, przystępując jak najszybciej do właściwej formy postępowania przygotowawczego, umożliwiającej zebranie materiału dowodowego m.in. z zeznań świadków, nagrań monitoringu, zapisów na portalach społecznościowych, potwierdzających sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób

2. W toku postępowania przygotowawczego należy inicjować działania Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej

3. W ramach postępowania karnego należy w stosunku do podejrzanych, a następnie oskarżonych, każdorazowo rozważać możliwość wdrożenia środków, o jakich mowa odpowiednio w art. 276 kpk i art. 39 pkt 2 kk

Te zalecenia oznaczają jedno - każdy z przedsiębiorców, który będzie próbował prowadzić swój biznes mimo rządowych zakazów, ma stać się celem prokuratury. Traktować należy go jak najsurowiej, stawiając zarzut z art. 165 kk, mówiący o "sprowadzeniu powszechnego niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób albo dla mienia w wielkich rozmiarach, powodując zagrożenie epidemiologiczne lub szerzenie się choroby zakaźnej albo zarazy zwierzęcej lub roślinnej".

Kara w takim przypadku to nawet osiem lat więzienia. Nie koniec na tym, bo prokuratorska "centrala" zaleca także, by śledczy jak najszybciej przechodzili do fazy oskarżenia, skracając etap gromadzenia dowodów i badania, czy do przestępstwa w ogóle doszło. Wobec przedsiębiorców mają być stosowane środki z kodeksu postępowania karnego zakładające zawieszenie lub zakaz prowadzenia danej działalności gospodarczej.

Przypomnijmy:

Dane z Ministerstwa Zdrowia ujawniają, że mamy do czynienia z fałszywą pandemią, a polski rząd dopuścił się zbrodni przeciwko narodowi polskiemu, blokując dostęp do służby zdrowia, ponieważ leczenie rzekomego wirusa Covid-19 ma priorytet. W rezultacie na Covid-19 w 2020 roku zmarło 5349 osób, a z powodu zaniechania leczenia innych chorób zmarło kilkadziesiąt tysięcy. Służba zdrowia przestała funkcjonować, a powszechną praktyką są absurdalne "teleporady".

Z danych statystycznych wynika, że więcej Polaków zginęło z własnej ręki niż wskutek zakażenia na Covid-19. Z danych Eurostatu i Policji wynika, że w liczbie samobójstw na 100 000 mieszkańców Polska znalazła się powyżej średniej dla Unii Europejskiej. Każdego roku w Polsce odbiera sobie życie około 5 tys. osób, a w wyniku wypadków drogowych ginie rocznie prawie 3 tys. osób.

Polski rząd świadomie doprowadził do śmierci kilkudziesięciu tysięcy Polaków pod pozorem fałszywej pandemii, za co miejmy nadzieję stanie przed międzynarodowym trybunałem za zbrodnie przeciwko ludzkości. Rząd PIS doprowadził również do katastrofy gospodarczej i dopuszcza się również fałszowania danych gospodarczych i masowego dodruku pustych pieniędzy.

 

Autor: 
zzz
Źródło: 

onet/plportal.pl

Polub Plportal.pl:

Reklama